СЭЗИС-ийн ямар ямар хөтөлбөрүүдийг цахим ухаалаг сургалтаар суралцах боломжтой вэ?

СЭЗИС нь 2015-2016 оны хичээлийн жилээс эхлэн Бакалаврын зэрэг олгох 2.5 жилийн Бямба, орой, эчнээ хөтөлбөрөө цахим хэлбэрээр суралцах боломжийг олгож буй бөгөөд цаашид бизнесийн удирдлагын мастерийн МВА хөтөлбөр болон гадны бусад сургуулиудтай хамтарсан хөтөлбөрүүд зэргээ холимог хэлбэрээр хүргэхээр зориж байна.


» Түгээмэл асуулт, хариултууд (FAQ)