Хичээлийн ном сурах бичгийг хэрхэн авах вэ?

Тухайн хичээлийн талбарт хичээлийн сэдэв бүрд унших материалуудыг хавсаргасан байгаа бөгөөд бусад нэмэлтээр уншихыг даалгасан ном, материалуудыг оюутнууд өөрсдөө олж унших шаардлагатай.  


» Түгээмэл асуулт, хариултууд (FAQ)